03. Tự học git và github

Câu lệnh git check out chuyển đổi giữa các commit trong git

Cú pháp : git checkout <commit-hash>

Nó được dùng để chuyển đổi giữa các commit , có nghĩa là để thay đổi phần head sang các repository trước đó.

Đầu tiên ta sẽ tạo 1 repository có tên là EX7 ,và tạo file a.txt , sau đó đưa lên repo ,

sau khi đưa lên repo thì ta dùng git log để kiểm tra lịch sử commit , thì thấy có 1 commit có mã hash là dfc6e…

tiếp tục tạo file b.txt và commit lên repo , sau đó dùng git log để kiểm tra thì thấy có 2 lần commit như sau

Hiện tại thì phần Head đang ở trạng thái commit 746c95…

nếu vào 1 ngày đẹp trời nào đó , bạn thấy file b vô dụng và không muốn nhìn thấy mặt nó trong repo nữa thì bạn có thể dùng git checkout dfc6e… để quay lại commit trước đó.Kết quả như sau

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *