02. Tự học git và github

  • Sơ đồ trạng thái sẽ được diễn ra như sau:
  • git add [file name] : thêm 1 file vào khu vực tổ chức
  • git add . : thêm tất cả file vào khu vực tổ chức
  • git commit -m “message” : tạo 1 commit để đưa lên repo
  • git status : tìm ra sự khác biệt của các thành phần trong khu vực repository, working directory và staging area.
  • git diff : cũng tìm sự khác biệt nhưng chỉ so sánh với commit lần cuối cùng.
  • git log : để xem lịch sử các lần đã thay đổi.

Đầu tiên ta sẽ tạo 1 file có tên README.MD có nội dung là “Bai Tap Git” , tiếp theo ta sẽ dùng câu lệnh git status để kiểm tra và nhận biết được file này chỉ đang ở trong khu vực working directory , hãy dùng git add để thêm vào khu vực staging .

Tiếp theo đó ta sẽ dùng git add README.MD để đưa vào khu vực staging , tiếp tục kiểm tra trạng thái thì ta thấy file đã có màu xanh có nghĩa là đã được thêm vào thành công , để đưa vào khu vực lưu trữ (khu vực repository) thì ta sẽ dùng git commit , sau đó ta kiểm tra lại status thì thấy trong khu vực staging đã không còn file nào cần commit(git status sẽ kiểm tra trạng thái trong khu vực staging ) . Dùng git log để xem lại nhật kí đã commit .

Tiếp theo ta sẽ ghi vào file README.MD 1 dòng nữa có nội dung là “Ho Thanh Nghia” sau đó dùng git diff để kiểm tra sự khác biệt này , git diff sẽ so sánh với file trong đã commit trong lần gần đây nhất với vơí file trong khu vực working directory.

Qua bài viết này đã giúp ta luyện tập về các câu lệnh trong Git.

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *